Jdi na obsah Jdi na menu

Organizace

Režim dne :

 

           6.30 - 8.00 hod.

              -příchod dětí do MŠ  

              - hry a činnosti podle volby dětí  

              - rozvíjení podnětů ( individuálně, skupinově, společně)

        8.00 - 10.00 hod.

       - komunitní kruh

       - ranní cvičení

       - pohybová chvilka

       - hygiena, dopolední svačina

       - programový blok řízené činnosti

       - příprava na pobyt venku

                10.00 - 11.30hod.

               - pobyt venku

               - využití zahrady k pohybovým aktivitám  

               - využití přírody k novým poznatkům

               - převlékání, hygiena

        11.30 – 14.45 hod.

       - oběd  

       - příprava na odpočinek,    (čištění zubů)  

       - odpolední odpočinek (poslech pohádek, povídek)

       - průběžné vstávání s respektováním potřeb dětí 

       - převlékání, hygiena

       - svačina  

                 14.45 – 16.00 hod.

                - spontánní aktivity dětí (dle počasí ve třídě, nebo na zahradě)

                - možnost výběru a dokončení započatých činností

                - odchod dětí z MŠ

         

               

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

IČO  :  750 34 344

_____________________________________________

       Organizační řád          č.j. 161/2015

 

 

Organizační řád pro Mateřskou školu v Horních Krutech je zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami:

 

Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení

Zákoník práce

 

 1. Základní ustanovení organizačního řádu

 

Působnost organizačního řádu

 

Organizační řád MŠ je základní organizační normou, stanoví zásady organizace a řízení MŠ a všechny základní činnosti v procesu předškolního vzdělávání, s přihlédnutím k místním provozním podmínkám MŠ.

 

 1. Mateřská škola

 

 1. Mateřská škola v Horních Krutech je jednotřídní MŠ, která od 1.1.2003 vstoupila do právní subjektivity s vymezením úkolů podle zřizovací listiny a s povolením vedlejší hospodářské činnosti v rozsahu příslušných pojednání zřizovací listiny.

Zřizovatelem MŠ je Obec Horní Kruty.

 

 1. Předmět činnosti  - předškolní  vzdělávání

Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Podporuje též  sociální vývoj dítěte, vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj.

Zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou.

Při organizování předškolního vzdělávání vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání.

Součástí MŠ je školní jídelna + kuchyně, která vyvařuje pro děti z MŠ, ZŠ, zaměstnance MŠ a ZŠ a veřejnost (v souladu se zřizovací listinou MŠ).

MŠ má výbornou spolupráci s rodiči, kteří pomáhají škole při organizaci různých školních i mimoškolních akcí: slavnosti, oslavy, MDD, besídky - vánoční, mikulášské, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi aj.

 

 

 1. Výkon státní správy

Ředitelka MŠ:

řídí předškolní zařízení ( je statutárním zástupcem MŠ), odpovídá za odbornou i pedagogickou úroveň předškolního vzdělávání a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků

 • vypracovává koncepci předškolního vzdělávání 
 • přijímá a propouští pracovníky mateřské školy
 • rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP
 • pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně
 • předsedá a řídí jednání pedagogické rady a provozní porady
 • odpovídá za vedení předepsané dokumentace ve škole
 • odpovídá za BOZP a PO
 • odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických i provozních pracovníků
 • stanoví po dohodě se zřizovatelem a zástupci dětí organizaci provozu a jeho délku
 • stanoví se zástupcem dítěte docházku dítěte do MŠ, délku jeho pobytu a způsob jeho stravování
 • zajišťuje organizaci zápisu, rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ
 • může ukončit docházku dítěte v určených případech - Zákon č. 561/2004 Sb. § 35
 • stanoví rozsah přerušení nebo omezení provozu v měsíci červenci a srpnu

 

 

Učitelka MŠ

 • odpovídá za bezpečnost dítěte po celou dobu pobytu dítěte v MŠ
 • musí mít vždy přehled o všech dětech
 • volí jen bezpečná místa za cíl vycházky
 • dbá o zdraví a bezpečnost dítěte, zajišťuje pitný režim v průběhu celého dne (i při pobytu venku)
 • vykonává pečlivě dozor nad dětmi při pobytu na zahradě (průlezky, skluzavky, houpačky)
 • předchází úrazům
 • má na paměti vždy a ve všech situacích osobnost dítěte a jeho rozvoj
 • připraví pro děti, které neusínají, vhodný program, aby si mohly hrát ve třídě a nerušily spící děti
 • předává dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě ( na základě písemného pověření zástupce dítěte )

-    zastupuje ředitelku MŠ v době její nepřítomnosti dle pověření ze dne 1.9.2010.

 

 

 1. Povinnosti zástupce dítěte
 • zajistí řádné a odpovídající oblečení dítěte (pokud možno označené jménem)
 • oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte
 • dbá všeobecných zdravotních zásad při docházce dítěte do MŠ
 • je ve vzájemném kontaktu s pedagogickými i provozními pracovníky MŠ
 •  

 

 1. Dokumentace MŠ

Za zpracování uvedené dokumentace zodpovídá ředitelka MŠ nebo pověřený pracovník:

 • školní řád
 • jednací protokol
 • vnitřní řád školy
 • přihlášky dětí
 • třídní kniha pro mateřské školy
 • přehled o docházce dětí a docházce zaměstnanců
 • přehled o stravování dětí
 • evidenční listy dětí
 • evidence úrazů
 • rozvrh služeb
 • zápis kontrol a inspekcí provedených v MŠ
 • zápis z pedagogických rad a pracovních porad
 • personální a hospodářská evidence související s provozem MŠ

 

Vnitřní předpisy MŠ 

Vnitřní předpisy MŠ určují další pravidla jednání a chování zaměstnanců MŠ

 • pracovní řád
 • provozní řád
 • organizační řády
 • vnitřní režim školy
 • požární řád
 • evakuační řád
 • směrnice o školním stravování

 

Řízení předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je organizováno a vychází z  těchto dokumentů :

 • vyhláška MŠMT o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • koncepce školy
 • vnitřní řád školy
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • další aktuální předpisy a metodické návody MŠMT
 • doporučení ČŠI

 

 1.  Stravování
 • řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, provozním řádem ŠJ a interními směrnicemi o školním stravování
 • dítě přítomné v MŠ se v době podávání jídla  stravuje vždy

 

 1. Všeobecná ustanovení

Pracovníci:

Všichni pracovníci MŠ jsou odpovědni ředitelce MŠ

Pracovník je povinen:

 • plnit příkazy ředitelky školy a jejího zástupce
 • dodržovat pracovní kázeň
 • plně využívat pracovní dobu, být na začátku pracovní doby připraven k práci na svém pracovišti a odcházet z něho po skončení pracovní doby, svůj příchod a odchod pečlivě zapisovat do „evidence docházky“
 • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • dodržovat protipožární předpisy
 • zvyšovat soustavně svoji odbornou úroveň
 • ohlašovat ředitelce neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje
 • chránit majetek školy
 • řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizaci, řádně zacházet s inventářem školy, neplýtvat el. energií a vodou
 • nevynášet z objektu organizace předměty inventáře školy a nepoužívat je k osobním účelům
 • nezdržovat se bez povolení ředitelky školy v objektu organizace mimo provozní dobu
 • telefon školy používat pouze ke služebním účelům, v naléhavém případě zapsat soukromý hovor do sešitu a zaplatit příslušný obnos
 • ohlásit ředitelce školy nebo jejímu zástupci každou návštěvu v mateřské škole
 • přijímat soukromé návštěvy v pracovní době je  Z A K Á Z Á N O
 • nemoc: nahlásit ihned, potvrzení o pracovní neschopnosti předat p. ředitelce MŠ do 3 dnů, ředitelka předá mzdové účetní
 • ošetřování člena rodiny : nahlásit ihned, potvrzení od lékaře předat p. ředitelce do 3 dnů, ředitelka předá mzdové účetní
 • neplacené volno: pouze v případě, že je již vyčerpána řádná dovolená, požádat písemně p. ředitelku
 • náhradní volno: vést evidenci a přesně uvádět, za který den je volno čerpáno
 • dovolená: v době hlavních prázdnin, při poklesu docházky dětí, žádost podepisuje zaměstnancům ředitelka školy, vede evidenci dovolených
 • zodpovědnost za děti: pedagogické pracovnice mají zodpovědnost za děti od doby, kdy je přijmou od rodičů nebo pověřené osoby, až do doby předání rodičům nebo osobě, kterou mají uvedenou ve smlouvě, taktéž při vyzvedání dětí nezletilými sourozenci
 • zodpovědnost za zamykání budovy: poslední pracovnice, která opouští budovu ( kontrola oken, dveří, akumulačních kamen, zářičů, vody atd.)
 • dodržovat zákaz kouření v budově a  v celém areálu MŠ a zákaz užívání alkoholu a jiných návykových látek ( i po pracovní době).

 

 

 1. Přechodná a závěrečná ustanovení:

Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 1.9.2015 a platí bez omezení.

 

 

 

 

V Horních Krutech 1.9.2015                                                            Vypracovala:

                                                                                                          Radka Vedralová

                                                                                                          ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

 

        Provozní řád       č.j. 64 / 20

 

 

 1. Údaje o zařízení

adresa: Mateřská škola Horní Kruty  č.p. 82        PSČ  281 46 Horní Kruty

telefon: 321 796 919      mob. 776 200 553

e-mail: mshornikruty@seznam.cz

www.mshornikruty.estranky.cz

právní forma: příspěvková organizace

IČO: 750 34 344

zřizovatel: Obec Horní Kruty

statutární zástupce: Radka Vedralová, ředitelka MŠ

typ mateřské školy: celodenní

dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání § 2 se třída MŠ naplňuje do počtu 24 dětí

provozní doba: 6:30 hod. – 16:00 hod.

Součástí mateřské školy je školní jídelna + kuchyně, která vyvařuje pro děti z MŠ, ZŠ, zaměstnance MŠ, ZŠ a veřejnost (v souladu se zřizovací listinou MŠ).

Využití zařízení pro jiné aktivity: v souladu se zřizovací listinou MŠ.

 

 

 II.      Režimové požadavky ( délka aktivit, zařazení )

příchod dětí : od 6:30 hod. podle potřeb rodičů; ranní filtr provádí pedagogické pracovnice při příchodu dítěte do MŠ (viz. zápisy v sešitě)

spontánní hra: frekvence zařazení během dne - až pětkrát denně

zařazení v režimu dne:                     6:30 -  8:00

                                                         8:30 -  9:15

                                                       10:00 -  11:45 (v případě pobytu venku na zahradě)

                                                       13:30 -  14:15 (v případě, že dítě nespí)

                                                       14:30 -  16:00

 

činnosti dětí řízené pedagogem:         7:00 – 8:15

                                                     8:30 – 9:45

 

pohybové aktivity: podmínky, vybavení - předem připravené pomůcky a nářadí

           

druh pohyb. aktivit, kompenzační prvky - pohybové a taneční hry, chůze, běh, lezení, skákání

 

frekvence zařazování pohyb. aktivit v denním režimu

 • volně, během spontánní hry a při pobytu venku
 • pohybové cvičení před svačinou
 • jedenkrát týdně tělesné cvičení většího rozsahu

 

pobyt venku: pozemek využívaný k pohyb. aktivitě - zahrada MŠ včetně pískoviště ( 28 m2, pískoviště je zakryté ochrannou sítí, výměna písku je cca 1 x za 2 roky ), průlezek, skluzavky, houpaček, 3 pružinových houpadel, 2 zahradních domečků ( v letním období využití brouzdaliště na zahradě MŠ ).

 

délka pobytu venku: 2-3 hodiny (včetně odpolední  zájmové činnosti)

způsob využití pobytu venku: pohyb. aktivity dětí, sledování dění v přírodě, pozorování rostlin a živočichů, dopravních prostředků, pracovních aktivit dospělých, nácvik správného a bezpečného chování na ulici apod.

 

 

odpočinek, spánek: zařazení v režimu dne - po obědě od 12:15. hod.,respektování individuálních potřeb dítěte (zklidnění na lůžku, popř. podložce, poslech pohádky, děti,  které nespí, vstávají ve 13:30 hod. - klidné hry do 14:15 hod.), uložení podložek, lehátek a lůžkovin

 

 

stravování: v mateřské škole se podává přesnídávka, oběd, odpolední svačina (dle délky pobytu dítěte v MŠ)

systém podávání svačin - svačina je připravena na stolku od 8:00 do 9:30 hod., děti se samy obslouží

úklid po jídle provádí děti také samostatně na určené místo

doba oběda : 11:45 – 12:15 hod.

Časový odstup mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny.

pitný režim: ráno paní kuchařky nalijí do nádoby s ventilem čaj, vitamínové nápoje atd. – možnost

                   samostatné obsluhy dětí během celého dne, děti mají na výběr většinou 3 druhy nápojů včetně

                   kohoutkové vody a mléčných nápojů.  Manipulace s nádobím - použité hrnečky odloží

                   děti na odkládací tác ( je umístěn v blízkosti přípravné kuchyňky u nádoby na pití )

poplatek za stravování:  omlouvání dětí z docházky i ze stravování je možné osobně nebo telefonicky den předem do 16:00 hod. Pokud toto nelze, je možné si vyzvednout neodhlášenou stravu 1. den nepřítomnosti dítěte ( do kastrůlku ) ve školní jídelně v době od 11:00 hod. do 11:30 hod.

                                        Poplatek za stravování lze platit v hotovosti (denně od 7:30 do 8:00 hod. a od 13:00 do 13:30 hod.) v kanceláři VŠJ. Ve výjimečných případech bezhotovostně na účet MŠ – po dohodě s ředitelkou MŠ.

otužování: způsob - vzduchem : pravidelné větrání třídy, ložnice, umývárny, WC, šatny, co nejvíce    pobytu venku, přiměřené oblékání a obutí dětí

                               - vodou : plavecký výcvik dětí v Kolíně – dle zájmu a možností, sezónní brouzdaliště

                                 na zahradě MŠ

 

 

 1. Způsob nakládání s prádlem

výměna lůžkovin: 1 krát za 3 týdny

výměna ručníků:  1 krát za týden (podle potřeby ihned)

způsob praní prádla: provádí rodiče, povlékání lůžkovin provádí školnice MŠ

skladování prádla: provádí školnice MŠ ve skladu lůžkovin

                             ložní prádlo je opatřeno jednotlivými značkami dětí, aby se zabránilo případné výměně

 

IV.      Úklid - dezinfekce

 K úklidu se používají dezinfekční prostředky.

Denní úklid:

-   setření všech podlah a povrchů na vlhko, koberce vyčistit vysavačem

 • vynášení odpadků
 • mytí umývadel a WC čistícími prostředky s dezinfekčním účinkem

Týdenní úklid:

 • omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikování umýváren a záchodů

Nejméně 2x ročně:

 • umytí oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů
 • celkový úklid všech prostor MŠ, ŠJ a zahrady

 

1x za tři roky:

-    malování (v případě potřeby častěji nebo dle finančních možností MŠ)

 

 

V.       Zásobování pitnou vodou

Voda používaná v MŠ  pochází z obecního vodovodního řadu. Provozovatelem tohoto vodovodu je ENERGIE  AG  Kolín a.s., který zodpovídá za kvalitu vody.                                              

    

 

Obecné shrnutí  :

 

     Tento řád stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid předškolního zařízení, zařazeného do rejstříku školských zařízení.

 

 

Prostorové podmínky

 

       Nezastavěná plocha pozemku u předškolního zařízení určená pro pobyt dětí musí činit nejméně  30 m na jedno dítě. Pozemek musí být oplocen.

Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemek určený pro zařízení předškolního vzdělávání je zohledněna ochrana zdraví dětí a jejich rozumové schopnosti. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány.

Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení umožňuje volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení

 

 

Osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky a zásobování vodou

 

         V MŠ lze použít sdružené osvětlení. Sdruženým osvětlením se rozumí záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým světlem během dne.

Pro většinu činností se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora.

Zařízení pro předškolní vzdělávání musí mít zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky a vytápění. V denních místnostech určených k trvalému pobytu dětí musí být teplota vzduchu nejméně 20 až 22 °C, teplota v ložnici nesmí při vytápění klesnout pod 18 °C. V umývárně nesmí teplota vzduchu při vytápění klesnout pod 20 °C, na záchodech pod 18 °C. V letním období je nejvyšší přípustná teplota ve třídě        26 °C.

Prostory zařízení pro předškolní vzdělávání určené k trvalému pobytu jsou přímo větratelné.

Zařízení MŠ je zásobeno pitnou vodou – obecní vodovod.

 

 

Provozní podmínky

 

            Režim dne v MŠ je stanoven s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a jejich biorytmus.

Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v MŠ. V zimním i letním období lze délku pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících je  provoz MŠ přizpůsoben tak, aby bylo možné provádět spontánní a řízené činnosti dětí ve venkovním prostředí v co největším rozsahu.

 

 

Úklid a praní prádla

 

Úklid v MŠ se provádí:

a) denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku,

     krytu akumulačních kamen a klik; vynášení odpadků je prováděno denně

b) denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím

    umývadel a záchodů

c) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a

    dezinfikováním umýváren a záchodů

d) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel

e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy

f) malování dle potřeb MŠ a ŠJ a dle finančních možností MŠ

 

 

Výměna lůžkovin v MŠ se provádí jednou za 3 týdny, výměna ručníků 1 za týden;  v případě potřeby ihned.

 

 

Výživa a stravování

 

            V MŠ nesmí časový odstup mezi jednotlivými jídly přesáhnout 3 hodiny.

Poskytování stravovacích služeb veřejnosti ve školní jídelně je časově odděleno od stravování žáků ZŠ Horní Kruty - viz. směrnice o školním stravování.

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 19.3.2020 a platí do odvolání.

                                                                    

                                                                                                    Vypracovala:                                                                                

                                                           Radka Vedralová

                                                   ředitelka MŠ        

 

 

 

  

 1.