Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

 

 

Identifikační údaje o MŠ

11111.jpg

 

Název školy: Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

Sídlo: Horní Kruty 82 PSČ 281 46

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 750 34 344

Telefon: 321 796 919 mob. 776 200 553

E-mail: mshornikruty@seznam.cz

web stránky: www.mshornikruty.estranky.cz

 

Bankovní spojení: 51-5663610267/0100

 

Identifikátor zařízení: 600 044 815

 

Zřizovatel školy: Obec Horní Kruty

IČO: 235 385

Adresa: Horní Kruty 76 PSČ 281 46

 

Zřizovací listina školy ze dne: 14.10.2002 platná od 1.1.2003

změněna dne 13.11.2009

 

Ředitelka školy: Radka Vedralová

 

Škola sdružuje tyto součásti: 1. MŠ kapacita 25 dětí IZO: 007 512 597

2. Jídelna MŠ kapacita 100 jídel

IZO: 002 702 461

 

Datum zařazení do sítě škol: 1.1.2003 č.j.OŠMS/7173/2003 We ze dne 3.4.2003

 

Datum zařazení do rejstříku 29.8.2006 č.j.119478/2006/KUSK

školských zařízení :

 

               slunicko.jpg

    

 

Charakteristika MŠ

 

Výstavba nové jednopatrové zděné budovy Mateřské školy v Horních Krutech byla započata dne 25.3.1978. Dne 10.9.1980 byla za účasti představitelů bývalého MNV a společenských organizací předána do užívání.

Toto zařízení bylo postaveno nákladem 2 milionů Kč. Při výstavbě bylo odpracováno 12 628 brigádnických hodin zdarma, a to zásluhou většiny hornokrutských občanů. Na včasném otevření MŠ měli podíl i zaměstnanci MŠ, kteří nehledě na své osobní volno, věnovali svůj volný čas, aby mohla škola být co nejdříve uvedena do provozu.

Od ledna 2003 se stala mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. MŠ v Horních Krutech je organizována jako jednotřídní předškolní zařízení. Nachází se v klidném odlehlém prostředí – na okraji obce, / z jedné strany lemována třešňovým sadem /. Děti docházejí nebo dojíždějí do této školy z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Škola má vlastní školní jídelnu, ve které se kromě dětí z MŠ stravují i děti ze ZŠ a veřejnost. Kolem celé budovy je velká zahrada, která je, stejně jako budova, dostatečně vybavena pěknými, účelnými hračkami, pomůckami, dvěma dřevěnými domky, stolem a lavičkami a tudíž umožňuje dětem celodenní pobyt na čerstvém vzduchu. Vzrostlé stromy poskytují dětem v horkých letních dnech dostatek stínu. Celá zahrada je oplocená, okolí budovy je osázeno keři, zelení a upraveno. Nedaleko od MŠ se nachází sportovní areál a dětské hřiště u místní Sokolovny, které je vybaveno dětskými herními prvky a lze ho také využít při pobytu dětí venku.

V 1.patře budovy se nachází herna, třída, ložnice – pro odpolední odpočinek dětí, přípravná kuchyňka, sociální zázemí a šatna dětí i zaměstnanců.

Třída je uzpůsobena potřebám a počtu dětí, probíhají zde skupinové, individuální a společné aktivity, na estetice prostředí se podílejí učitelky a děti svými výtvarnými pracemi. Třída je vybavena hracími koutky, stolky a židličkami, prostorem pro hry, předškolní vzdělávání i pohyb dětí. Vnitřní prostory jsou světlé, slunné a dostatečně velké.

V přízemí budovy je školní kuchyně, školní jídelna, kanceláře, sklady a sociální zázemí pro děti i dospělé.

Personální obsazení MŠ tvoří ředitelka, učitelka, školnice – uklízečka, vedoucí školní jídelny – kuchařka a provozní síla ve školní kuchyni.

Předškolní vzdělávání je v mateřské škole uskutečňováno přirozenou cestou během celého dne, je založeno na aktivní účasti dítěte, na prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách, kolektivně i individuálně.

Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a formou záměrného a spontánního učení směřuje k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání. Starší děti před vstupem do základní školy a děti s odloženou školní docházkou mají ve třídě možnost intenzivnější přípravy ve všech vzdělávacích oblastech, převážně formou rozdělených skupinových aktivit.

Záměry  vzdělávání jsou  naplňovány  také třídními a školními projekty, společnými akcemi (např. pěší a poznávací výlety, divadelní a filmová představení, drakiáda pro děti, Mikulášská nadílka, vánoční a jarní besídka, karneval, Den matek, Den dětí, táborák, akce s rodiči atd.) a dalšími doplňkovými aktivitami školy.

Filozofie naší mateřské školy :

- rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy

- položit základy celoživotního vzdělávání dětem, podle jejich možností, zájmů a potřeb

- podporovat zdraví a přirozený pohyb dětí

- rozvoj environmentální výchovy – pěstovat u dětí kladný vztah k přírodě (ochrana životního prostředí, třídění odpadu, pěstitelské a chovatelské práce, péče o ryby v místním rybníku,

tvořivé činnosti z přírodnin a odpadového materiálu atd.).

Naše MŠ je zaměřena na všestranný, harmonický vývoj dítěte. Velký důraz v oblasti předškolního vzdělávání klademe na respektování přirozených potřeb dítěte, na rozvoj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice dětí.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který má název: "Třída plná pohody."

Jelikož máme třídu věkově smíšenou, mohou být sourozenci spolu, což přispívá k rozvíjení širších sociálních vztahů, starší a zkušenější děti jsou příkladem pro děti mladší, které jejich dovednosti mají jako přirozenou motivaci na cestě svého rozvoje.

Hrajeme si, zpíváme společně písničky za doprovodu hudebních nástrojů, chodíme na vlastivědné vycházky po okolí, navštěvujeme kulturní a společenské akce (divadla, výstavy atd.), malujeme, kreslíme, tvoříme, cvičíme, čteme si, povídáme si, soutěžíme a společně objevujeme svět kolem nás.

Cílová kapacita MŠ je 25 dětí. (Uvedeno v Rejstříku škol a školských zařízení ze dne 29.8.2006, povoleno KHS). Děti jsou přijímány ve věku od 3 do 6/7 let. Zřizovatelem MŠ je Obec Horní Kruty.

 

Provoz MŠ je celodenní, tj. pondělí - pátek od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Zajišťuje ho 5 pracovnic – 2 odborně kvalifikované pedagogické pracovnice ( ředitelka, učitelka ) a 3 pracovnice provozní ( školnice-uklízečka, vedoucí školní jídelny-kuchařka, provozní síla ve školní jídelně.

Stravování je zajištěno 3x denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. V průběhu celého dne je zajištěn aktivní pitný režim, děti mají možnost pít čaj ( ovocný, bylinkový ), vodu se sirupem bez umělých sladidel nebo vodu neochucenou a mléčné nápoje.  

 

Nabídka „nadstandardních“ aktivit:

 

  • „Veselá keramika“ – keramický kroužek pro děti /každou lichou středu odpoledne / .

rumcajs.jpg

 

Tým našich pracovníků

Radka Vedralová Ředitelka
Miloslava Jiráková Učitelka
Monika Bílková Školnice, uklízečka
Lenka Kaňková Vedoucí školní jídelny, kuchařka
Dana Sovová Provozní síla ve školní jídelně

makova.jpg

Úplata za předškolní vzdělávání

Na základě vzájemné dohody se zřizovatelem (obec Horní Kruty) úplatu za předškolní vzdělávání v naší škole prozatím nevybíráme.

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena v Provozním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v šatně dětí a ve školní jídelně.

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání / pokud je stanovena / a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Ceník jednotlivých jídel platný od 1.5.2014                 

 
Děti z MŠ   Rodiče platí  
přesnídávka 9,-Kč přesnídávka, oběd, svačina 38,-Kč
oběd   20,-Kč přesnídávka, oběd 29,-Kč
svačina 9,-Kč    
       
Děti ze ZŠ    Veřejnost  
oběd 26,-Kč oběd 55,-Kč

V případě nepřítomnosti dítěte je možné stravu odhlásit do 8 hod. na tel.č. 321 796 919

Rovněž je možné si  oběd 1.den při nepřítomnosti dítěte vyzvednout do 12.30 hod. ve školní jídelně.

Způsob platby : v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Ve výjimečných případech lze platit převodem na účet MŠ.(Nutno domluvit předem s paní ředitelkou).

vila-amalka.jpg

 

 

Pomáháme :

sběr víček z PET lahví pro postiženého chlapce z Dobrého Pole.