Jdi na obsah Jdi na menu

ŠKOLNÍ ŘÁD

3. 2. 2017

 

 

 

 

 

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín IČO : 750 34 344

Školní řád mateřské školy

Č.j.: 165 / 15

Účinnost od: 1.9.2015 aktualizace: 1.9.2018

Spisový znak:

Skartační znak: S10

 

Ředitelka školy : Radka Vedralová

Zastupující učitelka, která zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti : Miloslava Jiráková

Adresa školy : Horní Kruty 82 PSČ 281 46

Telefon : 321 796 919 mob. 776 200 553

e-mail : mshornikruty@seznam.cz

webové stránky : mshornikruty.estranky.cz

Typ školy : MŠ s celodenním provozem

Hygienická kapacita MŠ : 25 dětí

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

2. Předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Práva zákonných zástupců

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Způsob předávání informací o prospívání dětí v mateřské škole

6. Provoz a vnitřní režim MŠ

6.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

6.2 Organizace stravování dětí

6.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

6.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

6.5 Evidence dítěte (školní matrika)

6.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

6.7 Platby v MŠ

6.8 Přebírání a předávání dětí

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

7.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

7.2 Pobyt dětí v přírodě

7.3 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

7.4 Pracovní a výtvarné činnosti

7.5 První pomoc a ošetření

8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

10. Co Vaše dítě do MŠ potřebuje. Další opatření.

11. GDPR ( General Data Protection Regulation ).

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Horní Kruty, okres Kolín (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro všechny zaměstnance a zákonné zástupce dětí.

 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami (zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů).

 

2. Předškolní vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Mateřská škola podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně – vzdělávací působení mateřské školy, rodiny, veřejnosti. MŠ poskytuje vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání nazvaného: „Třída plná pohody.“

V neposlední řadě také poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se SVP.

 

3. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

3.1. Každé přijaté dítě má právo :

- na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji jeho schopností a

dovedností

- na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

 

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a

svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem :

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu,

právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu

(právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince, právo být veden k tomu, aby

respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet své

schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…)

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat

rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být

připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

- naše mateřská škola nabízí dítěti svobodnou volbu hraček, má právo odmítnout

společnou činnost a má právo na soukromí.

 

Pokud je v mateřské škole vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka

mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte,

které povedou k jeho všestrannému rozvoji.

 

3.2 Povinnosti dítěte

Bylo by vhodné, aby dítě dodržovalo stanovená pravidla soužití v MŠ (jsou vyvěšena

v šatně dětí),

aby dbalo pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců MŠ,

aby šetrně zacházelo s hračkami, učebními pomůckami a majetkem MŠ.

Učitelky MŠ vedou děti k tomu, aby si vzájemně pomáhaly a neubližovaly si,

aby děti dodržovaly osobní hygienu,

aby oznámily učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu,

aby oznámily učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i

duševní a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,

aby věděly, že mají dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců

MŠ k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny.

 

  1. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo pěstouni dětí (dále jen

„zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkající se podstatných záležitostí

vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského

zařízení.

Zákonní zástupci mají právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího

programu mateřské školy.

Mají právo projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce nebo

ředitelce mateřské školy.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupci u ředitelky

školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

Mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a

rodinného života.

 

  1. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dětí v posledním ročníku mateřské školy jsou povinni plnit povinnosti

spojené s povinností předškolního vzdělávání :

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku,

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)

 1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, aby při příchodu bylo vhodně

a čistě upraveno a vhodně obuto

c) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných

otázek týkajících se vzdělávání dítěte

d) dodržovat školní řád, organizaci provozu mateřské školy, pravidelnou docházku do

mateřské školy

e) omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte; v případě náhlého onemocnění

či nepřítomnosti omluvit telefonicky či osobně

 1. oznamovat údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny

v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky- změna bydliště, telefony, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav atd.)

g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

h) v případě neplnění povinností spojených s povinností předškolního vzdělávání,

budou zákonní zástupci upozorněni na tuto skutečnost nejprve ústně, poté písemně a následně bude tato skutečnost oznámena orgánu sociálně právní ochrana dětí (OSPOD).

 

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě nejen vhodně a čistě upravené ale hlavně dítě zdravé /bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod./, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásí mateřské škole. Při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga překontrolují zdravotní stav dítěte /např. úraz, modřina, jiné poranění/ a bez zbytečného odkladu /nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy/ informují pedagoga i o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v objektu školy /šatna, zahrada…/, na pozdější upozornění a stížnosti nebude brán ze strany MŠ zřetel!

 

 

 1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci mateřské školy

 

Učitelky mateřské školy přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Jsou povinny odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost atd.) jsou důvěrné a všichni pracovníci MŠ jsou povinni řídit se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

 

 1. Způsob předávání informací o prospívání dětí v mateřské škole

 

Zákonní zástupce dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání v mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který je k dispozici v šatně dětí.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod / odchod dětí do mateřské školy a jejich předání / převzetí ke vzdělávání informovat u učitelky mateřské školy, vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Výsledky vzdělávání dětí jsou průběžně během roku vyhodnocovány a zaznamenávány do tzv. „hodnotících listů dítěte“ (pedagogická diagnostika), které jsou uloženy ve třídě a na vyžádání může zákonný zástupce nahlédnout do hodnotícího listu svého dítěte.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou nebo s učitelkou mateřské školy individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení učitelkou mateřské školy při převzetí/ předání dítěte zákonnému zástupci, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnce v šatně dětí. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky v MŠ a úřední desku.

 

 1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

6.1 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností, vychází ze zájmů a potřeb dětí.

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobeno možnostem a schopnostem dětí, zejména dětem mladším 3 let.

Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., ve výjimečných případech a po dřívější domluvě s učitelkou je možnost v průběhu celého dne a odcházejí v době od 14.45 do 16.00 hod.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky na tel. č. 321 796 919 nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.

 

Režim dne v MŠ je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Předškolní děti / popř. děti, jejichž rodiče to vyžadují / odpočívají nepřevlečené na lehátkách. Ostatní děti odpočívají převlečené v pyžamu na lehátkách.

 

REŽIM DNE v MŠ

6.30 – 8:30 hod.: přivítání dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30 – 9:45 hod.: hygiena, svačina, vzdělávací řízené i spontánní činnosti směřující k plnění

vzdělávacích cílů v rámci integrovaných bloků, které umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti v oblasti poznávací, estetické, komunikativní, vztahové

9:45 – 11:45 hod.: osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně

náhradní činnost

11:45 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity, individuální práce s dětmi, které již neodpočívají

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních

aktivitách, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí domů

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci.

Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí podle jejich zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné

ovzduší nebo teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím školní zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim dne může být upraven v případě, že to vyplývá ze Školního resp. Třídního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne v MŠ je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se k účasti svého dítěte na těchto akcích.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

6.2 Organizace stravování dětí

 

Stravování dětí z MŠ zajišťuje školní kuchyně MŠ, kde se také hradí úplata za stravné.

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny v Provozním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě v MŠ / v šatně dětí a ve školní jídelně /.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, mléčné nápoje, minerálky, vodu, vodu s citronem nebo bylinkami). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Pokud je dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den nejpozději do 8.00 hodin.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte osobně nebo telefonicky ve třídě MŠ popř. u vedoucí školní jídelny.  Neodhlášené obědy propadají.

Podávání svačin: 08.30 – 09.00 hod., 14:15 – 14:45 hod.

Podávání obědů: 11.45 – 12.15 hod.

Systém podávání svačin : předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka s naléváním pití, dětem mladším 3 let pomáhá učitelka dle potřeby dítěte.

Nápoje připravuje kuchařka a za hygienické podávání odpovídá pedagogický personál ve třídě.

 

6.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Řídí se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zápis dětí do mateřské školy probíhá podle § 34 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem stanoví v termínu od 2. května do 16. května místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů na informačních tabulích v mateřské škole, webových stránkách MŠ a Obce Horní Kruty, na vývěsce obce a vyhlášením obecním rozhlasem. V uvedeném období proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání jak dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tak dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné.

Do mateřské školy se podle zákona č. 561/2004 Sb., § 34 odst. 1 (školský zákon) přijímají děti zpravidla ve věku od 3 do 6ti let, nejdříve však od 2 let. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které od počátku školního roku, do zahájení povinné školní docházky, dosáhnou pátého roku věku. Pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je mateřská škola zřízená obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, školou spádovou. Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno na nepřetržité 4 hodiny v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Zákonný zástupce podá písemnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školy, pokud nezvolí jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Jeho začátek určí ředitelka mateřské školy v časovém rozmezí od 7:00 do 9:00 hodin.

Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka Mateřské školy podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“. Nejdéle do 30 dnů od podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Do mateřské školy lze však přijmout i „neočkované“ dítě, pokud je pro ně předškolní vzdělávání povinné (§ 50 zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Před nástupem dítěte do kolektivu může být podle dohody s rodiči určena adaptační doba, kdy si dítě zvyká na kolektiv dětí za dodržení všech zákonných podmínek předškolního vzdělávání.

Rodiče, v součinnosti se školou, pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

Ředitelka mateřské školy může k předškolnímu vzdělávání přijmout i tzv. „další dítě“ podle § 34 odst. 10 školského zákona, bude-li se toto dítě vzdělávat pravidelně kratší dobu než odpovídá provozu. Nedílnou součástí je dohoda se zákonným zástupcem dítěte.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy a

to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu EU, kteří

na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

 

 

Individuální vzdělávání

 

Jestliže bude dítě plnit povinnost předškolního vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, či bude přijato ke vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, pak je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (maximálně do konce května), kterým začíná povinné předškolní vzdělávání.

Oznámení musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobyt

 2. období, ve kterém se bude individuálně vzdělávat

 3. důvody pro individuální vzdělávání

Rovněž tak je zákonný zástupce povinen nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku oznámit ředitelce mateřské školy, bude-li dítě vzděláváno individuálně. V tomto případě doporučí ředitelka MŠ zákonnému zástupci dítěte oblasti, vycházející z RVP PV, v nichž má být dítě vzděláváno. Zákonnému zástupci bude předložen písemný dokument s uvedením způsobu a termínu (třetí úterý v měsíci listopad., maximální doba ověření 20 min., druhé úterý v měsíci prosinec, rovněž maximální doba ověření 20 min.), pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ukončení individuálního vzdělávání (§ 34 b. školský zákon) může nastat tehdy, pokud by zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Pro ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. Předškolní vzdělávání je rovněž poskytováno dětem se SPV. K naplnění svých vzdělávacích možností potřebují tyto děti poskytnutí podpůrných opatření. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. stupně se zpracovává PLPP (Plán pedagogické podpory), pro děti od 2. stupně se zpracovává IVP (Individuální vzdělávací plán) s doporučením ŠPZ (Školské poradenské zařízení).

 

6.4 Ukončení předškolního vzdělávání dětí

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění, oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 školského zákona jestliže:

- se dítě nezúčastní bez omluvy zákonného zástupce předškolního vzdělávání

nepřetržitě po dobu delší než dva týdny

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo

úplatu za školní stravování (§ 123 školský zákon) ve stanoveném termínu

a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské

zařízení

- na žádost zákonného zástupce

- dítě (cizinec), které nemá trvalý pobyt na území ČR, se po dobu nejméně 60 dnů

neúčastní předškolního vzdělávání a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu

se školním řádem

- ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní

vzdělávání povinné

S vedoucí školní jídelny dohodnou zákonní zástupci odhlášení stravného,

případně vrácení přeplatku stravného.

 

 

6.5 Evidence dítěte (školní matrika)

 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

6.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s ředitelkami ostatních MŠ v okolí možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

6.7 Platby v MŠ

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena interní směrnicí „O vybírání úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby“ a je vyvěšena na nástěnce v šatně dětí – Informace pro rodiče.

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena v Provozním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v šatně dětí a ve školní jídelně.

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání / pokud je stanovena / a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Všechny platby probíhají v hotovosti, ve výjimečných případech lze platit převodem na účet MŠ – nutno domluvit s ředitelkou MŠ.

 

 

6.8 Přebírání a předávání dětí

 

Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem od 6:30 hodin do 16:00 hodin.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:00 hodin, jinak po dohodě s učitelkou

podle aktuální potřeby rodičů (návštěva lékaře…).

MŠ je trvale uzamčena – je třeba použít zvonek na vchodových dveřích.

Individuální požadavky na docházku dítěte mohou rodiče projednat s učitelkou mateřské

školy, po předchozí domluvě je možný příchod i odchod mimo určenou dobu ale tak, aby

rodič nenarušil ostatním dětem výchovně vzdělávací proces a s tím, že je dítě přihlášeno

ke stravování.

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá v časovém rozpětí 12:00 hodin do 12:15 hodin.

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do ukončení provozu mateřské školy

(do 16 hod.), zůstane s dítětem učitelka mateřské školy do jeho příchodu a pokusí se

zákonného zástupce kontaktovat telefonicky, kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o

zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní

ochraně dětí, v platném znění, případně se obrátí na Policii ČR.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hodin, na následující

den provedou omluvu dítěte kdykoli během dne osobně nebo telefonicky

na čísle 321 796 919.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou vyzvednout a odnést ve

vlastních nádobách v době vydávání obědů, pouze v první den nepřítomnosti dítěte.

Důvod nepřítomnosti u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, doloží zákonní

zástupci písemně nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy (písemný záznam v docházkovém sešitu

s uvedením důvodu absence).

Zákonní zástupci předávají dítě do mateřské školy zdravé.V zájmu zdraví dítěte i v zájmu

zachování zdraví ostatních dětí, rodiče informují učitelky o zdravotním stavu dítěte.

Při příznacích onemocnění dítěte v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče

telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Mateřská škola je z bezpečnostních důvodů opatřena videotelefony s elektronickým

otvíráním dveří. Prosíme rodiče, aby za sebou vždy dveře zavřeli a nepřidržovali je

dalším osobám. Takto se snažíme předejít vniknutí cizích osob do budovy.

 

Ředitelka mateřské školy je povinna zabezpečit prostřednictvím učitelek mateřské

školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání tzn. při

všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

 

7.1 Péče o zdraví a bezpečnost děti při vzdělávání

Mateřská škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby osobního převzetí od jeho

zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je učitelka mateřské

školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zplnomocnění vystaveného

zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy, stanoví ředitelka

mateřské školy počet učitelek mateřské školy tak, aby na jednu učitelku mateřské školy

připadlo nejvýše:

a) 20 dětí z běžných tříd nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti mladší tří let nebo děti s přiznanými

podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně.

Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech

nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy

k zajištění bezpečnosti dětí jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům

a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost

mateřské školy.

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky mateřské školy pravidla a zásady bezpečnosti

ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní

legislativa.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské

školy počet učitelek mateřské školy tak, aby byla zajištěna výchova dětí,

včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled

na bezpečnost dětí, dodržují učitelky mateřské školy i ostatní zaměstnanci následující

zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnici k výletům,

škole v přírodě a BOZP.

 

při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po

pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly

silničního provozu, zejména

- kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici a kde

není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém

okraji vozovky; chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky

nejvýše dva vedle sebe; při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na

pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích,

smějí jít chodci pouze za sebou

7.2 pobyt dětí v přírodě

- využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky mateřské školy dbají, aby děti

neopustily vymezené prostranství

- učitelky mateřské školy před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny

nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

7.3 sportovní činnosti a pohybové aktivity

- před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve

třídě / ložnici mateřské školy nebo probíhají-li na venkovních prostorách areálu

mateřské školy, kontrolují učitelky mateřské školy, zda prostory

jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny

překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného

náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

- učitelky mateřské školy dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity

byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost

těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

7.4 pracovní a výtvarné činnosti

- při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je

nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod.,

vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně

pod dohledem pedagogických pracovnic školy, nástroje jsou zvlášť

upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

Pohybové aktivity a cvičení musí být přiměřené věku a schopnostem

dětí.

Při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka mateřské školy stálý

dohled, sama se obléká, až když jsou děti připraveny k odchodu na pobyt venku.

Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.

V umývárně dbá na to, aby děti nestříkaly a nerozlévaly vodu na podlahu

a předchází tím riziku smeknutí a pádu.

Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka mateřské školy zvýšenou péči

úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě,

ale to pouze na základě písemného pověření zákonného zástupce

dítěte (může být stálé nebo na určité časové období).

Z hygienického hlediska je třeba, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a

jiné pro pobyt venku, pro odpočívání čisté pyžamo a další

hygienické potřeby dle požadavku mateřské školy (papírové kapesníky,

zubní kartáček a zubní pastu).

Z bezpečnostního hlediska musí mít dítě na přezutí bačkory (zdravotní

obuv) s plnou patou – ne pantofle.

 

Opatření při pobytu dětí venku :

 

Při pobytu dětí na školní zahradě:

- učitelky mateřské školy nedovolí dětem využívat bez dohledu průlezky, houpačky a jiné

nářadí, kde hrozí nebezpeční úrazu

- dohlížejí na děti, aby neodcházely samostatně do vzdálenějších prostor na školní zahradě,

kde není dostatečný přehled

- doprovázení děti při odchodech ze zahrady na sociální zařízení

 

Při vycházkách:

- učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistily jejich bezpečnou

chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím

- kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici a kde není krajnice

nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky

- učitelky mateřské školy dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají

dopravní terčík

- děti používají bezpečnostní vesty

- průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě

(přechody pro chodce, semafory apod.)

 

7.5 První pomoc a ošetření

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli

úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí

převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně

informovat ředitelku mateřské školy a zákonného zástupce dítěte.

V případě školního úrazu je učitelka mateřské školy povinna zajistit prvotní ošetření

dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření.

Rodiče jsou bezodkladně vyrozuměni.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti a při

činnostech, které s ní přímo souvisejí. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal

dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných

za dozoru pověřené odpovědné osoby (vycházky, výlety, škola v přírodě).

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do mateřské školy a zpět

nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno pro shromažďování mimo

areál mateřské školy při akcích konaných mimo mateřskou školu.

O drobném poranění dítěte během dne (odřené koleno, boule…) se provede zápis do

knihy úrazů, která je ve třídě. S touto skutečností jsou zákonní zástupci seznámeni.

Učitelky mateřské školy nepodávají dětem léky při běžných onemocněních.

Lék může být podán dítěti pouze ve výjimečných případech na základě předložení

lékařské zprávy a po projednání s ředitelkou MŠ.

Potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání léku na

nevolnost, který bezprostředně souvisí s cestováním dopravním prostředkem.

 

Všechny osoby vstupující do mateřské školy jsou povinny se představit

a sdělit účel návštěvy. Pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit

podezřelou osobu do areálu mateřské školy.

Všechny pracovnice mateřské školy byly seznámeny s bezpečnostními opatřeními

při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat.

 

V ostatních otázkách BOZP se mateřská škola řídí svojí směrnicí k BOZP a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků

a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22.12.2005, č.j. 37014/2005025.

 

8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy

diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního

vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a

schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány :

- s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti

(počítače, video, televize), patologického hráčství (gamblerství),

vandalismem, kriminalitou a jinými formami násilného chování a jsou jim vysvětlována

pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské

školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující

vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně

za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami mateřské školy a mezi učitelkami mateřské školy a zákonnými zástupci dětí.

Důraz je kladen na vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi (ve všech činnostech).

Techniky rozvíjení osobnosti dítěte (využívání forem a metod působení na děti,

zaměření na osobnostní rozvoj a sociální chování– řešení problémových situací,

divadelní představení, soutěže, výstavy, skupinové práce…).

Dále na vytváření základů zdravého životního stylu (zdravá výživa, otužování, prostředí

bez kouře, spolupráce s rodiči – schůzky rodičů, informační letáky, nástěnky…).

Získávání pohybových dovedností, rozšiřování zájmů dětí, pohybové hry – jak trávit

volný čas.

Uplatňování metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí, především dětí

sociálně znevýhodněných (spolupráce celého kolektivu – povinnost učitelek

mateřské školy, spolupráce s odborníky).

 

9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Děti jsou učitelkami mateřské školy a zaměstnanci mateřské školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky mateřské školy, aby děti zacházely šetrně s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

V případě poškození vybavení a hraček bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a dohodnut způsob nápravy.

 

10. Co Vaše dítě do MŠ potřebuje :

 • pevné bačkory /ne pantofle/

 • oblečení do třídy

 • vhodné sportovní oblečení a obuv na pobyt venku

 • mladší děti pyžamo, předškolní děti mají možnost volby mezi pyžamem a volným oblečením

 • kapesník, náhradní spodní prádlo

 • kartáček na zuby a pastu

Věci je třeba podepsat! Předejde se tak výměnám mezi jednotlivými dětmi.

 

Další opatření :

Zákonní zástupci dítěte v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyjadřují svůj souhlas / nesouhlas s uveřejňováním seznamů a fotografií třídy a jednotlivých dětí na webových stránkách MŠ, v budově MŠ a při jiných prezentacích propagujících aktivity MŠ.

 

11. GDPR ( General Data Protection Regulation ) je nařízení Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 s cílem zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. GDPR obecně reguluje zacházení s jakýmikoliv informacemi vztahujícími se k  identifikované nebo identifikovatelné osobě. Stanovuje povinnosti pro správce i zpracovatele údajů (včetně povinnosti hlásit jakékoliv incidenty v oblasti práce s osobními daty a jejich ochrany), definuje podmínky, za kterých mohou být takové údaje zpracovávány, stanovuje pro jejich zpracování řadu pravidel a dává subjektům těchto informací řadu práv – včetně práva „být zapomenut“. Zavádí také roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO, Data Protection Officer).

 

Tímto pověřencem byl pro naši MŠ jmenován Ing. Bc. Jiří Kubela, telefon + 420 725 980 725 e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole / v šatně dětí a na webových stránkách MŠ /, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a o jeho vydání a obsahu byli prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci dětí / toto stvrzují svým podpisem /. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny i děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

S tímto školním řádem byl seznámen i zřizovatel MŠ.

Školní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2018 a platí do odvolání.

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání na pracovní poradě a schválení ředitelkou MŠ.

 

Vypracovala : Radka Vedralová, ředitelka MŠ

 

 

Na vědomí : Pavel Hošta, starosta Obce Horní Kruty